• Odpisz 1% podatku na rzecz naszej fundacji!
    KRS: 0000028246
  • Darowizny na Cele Statutowe:
    41 9537 0000 2103 0018 6690 0003

Pamiętaj o nas!


Odpisz na rzecz
naszej Fundacji 1% podatkuProgram ułatwiający wypełnienie
PIT-a 2018 znajdziesz tutaj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi transportowe

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie

 

1)     Nazwa i adres Zamawiającego: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, Otłoczyn 1, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

Adres strony Zamawiającego:  www.albert.krakow.pl, www.karczemka.org.pl

2)     Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”.    Miejsce realizacji zadania: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski

4)     Kod CPV: 60100000 – 9

5)     Nie przewiduje się złożenia oferty częściowej.

6)     Nie przewiduje się złożenia oferty wariantowej

7)     Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2017 – 31.12.2017

8)     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca wykaże, że

 a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego udzieloną  przez Starostę  właściwego dla siedziby  Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

b)     posiada wiedzę i doświadczenie;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia – zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: wykonanie usług polegających na przewozie osób niepełnosprawnych, każda z nich o wartości min. 100.000,00 zł potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.

 c)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że  dysponuje lub będzie  dysponował co najmniej:

1.     pojazdami podlegającym ubezpieczeniu OC i NW, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych które przewiozą 20 osób na każdej z tras oraz informację  o podstawie do dysponowania tymi zasobami

2.     osobami, które spełnią wymogi określone w art. 39 a i art. 39 b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na każdą z tras oraz  informację  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

d)     spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie formułuje w powyższym zakresie warunku szczegółowego;

Wykonawca potwierdza  spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia ( wzór  zał. Nr 2).

9)     Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podst. Art. 22.ust 1. I Art. 24.ust. 1, Ustawy:

a)     Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

b)     Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego udzieloną  przez Starostę  właściwego dla siedziby  Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.   o transporcie  drogowym,

c)      Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych  wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami,

d)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług, wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o odstawie do dysponowania tymi osobami .

W przypadku  oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu  każdego z warunków, o których mowa             w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

e)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1.                              

f)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji  i informacji     o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu  do rejestru lub  ewidencji, w celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia  w  oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2  ustawy, wystawionego nie  wcześniej niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

10)   Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

a)     Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a)     Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

12)  Inne dokumenty:

a)     dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

13)  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

14)  Kryteria oceny ofert: najniższa cena oraz rocznik pojazdów.

15)  Miejsce i termin składania ofert:5 grudnia 2016 roku godzina 08:00, miejsce: Fundacja
im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, biuro księgowej.

16)  Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17)  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18)  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

19)  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

20)  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

21)  Informacje administracyjne:

a)     adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.albert.krakow.pl , www.karczemka.org.pl

b)   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

22)      Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 listopada 2016 r.

 Załączniki

SIWZ

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Używamy ciasteczek by surfowanie po stronie było jak najwygodniejsze. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na zapis tych plików na dysku. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information