• Odpisz 1% podatku na rzecz naszej fundacji!
    KRS: 0000028246
  • Darowizny na Cele Statutowe:
    41 9537 0000 2103 0018 6690 0003

Pamiętaj o nas!


Odpisz na rzecz
naszej Fundacji 1% podatkuProgram ułatwiający wypełnienie
PIT-a 2018 znajdziesz tutaj

 

Ogłoszenie nr 500304149-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.
Fundacja im. Brata Alberta: Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 656497-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Warsztat Terapii Zajęciowej Karczemka, ul Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja im. Brata Alberta, Krajowy numer identyfikacyjny 35055488800000, ul. Radwanowice  1, 32640   Rudawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 585 910, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 122 585 910.
Adres strony internetowej (url): www.albert.krakow.pl, www.karczemka.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie, ul. Szlak Bursztynowy 95, 87-700 Aleksandrów Kujawski w 2019 roku do i z powrotem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153088.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STHU Szymon Stasiulewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bema 93b
Kod pocztowy: 87-720
Miejscowość: Ciechocinek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 166400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Używamy ciasteczek by surfowanie po stronie było jak najwygodniejsze. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na zapis tych plików na dysku. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information