• Odpisz 1% podatku na rzecz naszej fundacji!
    KRS: 0000028246
  • Darowizny na Cele Statutowe:
    41 9537 0000 2103 0018 6690 0003

Pamiętaj o nas!


Odpisz na rzecz
naszej Fundacji 1% podatkuProgram ułatwiający wypełnienie
PIT-a 2018 znajdziesz tutaj

 

Ogłoszenie nr 632 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.
Rudawa: Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja im. Brata Alberta, krajowy numer identyfikacyjny 35055488800000, ul. Radwanowice  1, 32640   Rudawa, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 122 585 910, faks 122 585 910, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej (URL): www.albert.krakow.pl, www.karczemka.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie, Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski do i z powrotem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT13244.20
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
„EXPRES-BUS” Przewozy osobowo-towarowe Wacław Stasiulewicz,  ,  Wołuszewo 3,  87-720,  Ciechocinke,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 143960.0
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143960.0
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143960.0
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolne ręki  na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia , lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania , a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.4 cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzenie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia i warunki zamówienia nie uległy zmianie.

Używamy ciasteczek by surfowanie po stronie było jak najwygodniejsze. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na zapis tych plików na dysku. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information